Privacyverklaring

Privacyverklaring

De METC LDD verzamelt tijdens het uitvoeren van haar taken verschillende gegevens, waaronder persoonsgegevens. Dit zijn niet de gegevens zoals bedoeld in de privacyverklaring van het LUMC, het HagaZiekenhuis, het Haags Medisch Centrum en het Reinier de Graaf, aangezien het  de gegevens betreft van onderzoekers zijn en niet van patiënten. In deze privacyverklaring is vastgelegd hoe de METC LDD omgaat met persoonsgegevens, welke rechten de betrokkenen hebben en met wie contact kan worden opgenomen voor meer informatie.
 

Welke persoonsgegevens verzamelt de METC LDD

De METC LDD verzamelt naam, geslacht, (e-mail)adres en telefoonnummer van indieners. Voor WMO-plichtige studies vragen wij Curriculum Vitae’s (CV's) op van mensen betrokken bij het onderzoek. In die CV’s staan ook persoonsgegevens. 

 

Waarom verzamelt de METC LDD deze persoonsgegevens? 

Voor het uitvoeren van de wettelijke taak van de METC, het toetsen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, is het verzamelen van persoonsgegevens noodzakelijk.
De naam, het geslacht, het (e-mail)adres en het telefoonnummer slaan wij op om een onderzoeker aan de juiste studie te kunnen koppelen en correspondentie over deze studie  te kunnen voeren. 
Om de deskundigheid op het gebied van het ingediende onderzoek te kunnen beoordelen, verwerkt de METC LDD CV's met persoonsgegevens.
 

Wat doet de METC LDD persoonsgegevens?
De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van een adviesvraag en/of de beoordeling van het aan ons voorgelegde onderzoek.
 

Wie kan de  persoonsgegevens inzien?
Leden van de METC LDD en de medewerkers van het secretariaat kunnen persoonsgegevens inzien. Ook is het mogelijk dat mensen die geen lid van de METC LDD of medewerker van het secretariaat zijn inzage krijgen, bijvoorbeeld wanneer een externe adviseur de vergadering van de METC LDD bijwoont. In deze gevallen wordt altijd een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Het is ook mogelijk dat de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), als toezichthouder van de METC’s in Nederland, persoonsgegevens inzien wanneer zij bij ons een inspectie doet. 

Bij een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) worden  - vóór verstrekking aan de vragende partij – alle persoonsgegevens in het betreffende onderzoeksdossier geblindeerd. Indien de METC LDD een WOB-verzoek ontvangt dat een onderzoek betreft worden de betrokken onderzoekers hierover altijd geïnformeerd voordat  gegevens worden verstrekt.

Beveiliging en klachten
De METC LDD zal te allen tijde er alles aan doen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.  Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen met ons secretariaat via metc-ldd@lumc.nl.

Als de indruk bestaat dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of er een andere klacht is m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, neem dan s.v.p. contact op met ons secretariaat via metc-ldd@lumc.nl. Uiteraard is het altijd mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
De METC LDD behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info